Policy för skydd av personuppgifter

Crateit ApS – CVR: 42356786

– Uppdaterad den 01.05.2022

1. Allmänt

1.1 I denna policy för behandling av personuppgifter (Persondatapolitik) beskrivs hur Crateit.dk, Crateit Aps (Crateit, oss, vår, vi) samlar in och behandlar information om dig.

1.2 Personuppgiftspolicyn gäller personlig information som du lämnar till oss eller som vi samlar in via Crateit.dk, e-post, SMS och andra elektroniska meddelanden, samtal med kundtjänst, tryckta och digitala formulär för exempelvis tävlingar och evenemang. Även allmänt tillgänglig information från sociala nätverk.

1.3 Crateit är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till Crateit kan göras via kontaktuppgifterna som finns under punkt 8.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in, för vilket ändamål och med vilken rättslig grund för behandlingen

2.1 När du besöker Crateit.dk vi samlar automatiskt in information om din användning av Crateit.dk t ex om vilken typ av webbläsare du använder, vilka sökkriterier du använder på Crateit.dk, din IP-adress, inklusive din nätverksplats, samt information om din PC eller mobila enhet, geografisk plats och liknande data.

2.11 Syftet är att optimera användarupplevelsen och Crateit.Storbritannien funktion samt att rikta marknadsföring inklusive annonsering via Facebook, Instagram, Youtube och Google. Syftet med denna behandling av personuppgifter är så att vi därigenom kan förbättra Crateit.dk och visa dig relevanta sortiment.

2.12 Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt "berättigade intresse" i enlighet med artikel 6 i dataskyddsförordningen.

2.2 När du ingår ett avtal eller kommunicerar med oss ​​på Crateit.dk, vi samlar in den information du själv lämnar, till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, information om vilka produkter du köper och ev. returer, önskemål ang leverans samt information om vilken IP-adress beställningen gjordes från.

2.21 Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, inklusive hantera dina rättigheter i förhållande till returer och annonsering. Vi kan även behandla information om dina köp för att uppfylla lagkrav, inklusive krav ang bokföring och redovisning. Vid köp samlas IP-adressen in för detta ändamål, samt för att vi ska förhindra bedrägerier

2.22 Den rättsliga grunden för behandlingen är vår "avtalsförpliktelse" i enlighet med artikel 6 i dataskyddsförordningen.

2.3 När du ingår ett avtal, kommunicera med oss ​​eller samla produkter som du har beställt på Crateit.dk, samlar vi in ​​den information du själv lämnar, till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, information om vilka produkter du köper och ev. returnerar

2.31 Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, inklusive hantera dina rättigheter i förhållande till returer och annonsering. Vi kan även behandla information om dina köp för att uppfylla lagkrav, inklusive krav ang bokföring och redovisning. Hantera dina förfrågningar, svara på frågor, bearbeta ev klagomål och supportförfrågningar (inkl. teknisk support) och liknande.

2.32 Den rättsliga grunden för behandlingen är vår "avtalsförpliktelse" i enlighet med artikel 6 i dataskyddsförordningen.

2.4 När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in ​​information om ditt namn och din e-postadress.

2.41 Syftet är att vi ska kunna fullgöra vår skyldighet och leverera nyhetsbrevet till dig.

2.42 Den rättsliga grunden för behandlingen är vår "avtalsförpliktelse" i enlighet med artikel 6 i dataskyddsförordningen.

2.5 När du kontaktar info@Crateit.dk vi lagrar de uppgifter du själv lämnar, såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress och telefonnummer. Din korrespondens, information om köptidpunkt, när du köpt varor, ev fel/klagomål. Teknisk information om din utrustning. Hälsoinformation (t.ex. allergier och annan information du lämnar angående hälsotillstånd). Information om användningen av Mina sidor (endast medlemmar).

Konversationer med vår Crateit ApS kan spelas in i enlighet med tillämplig lagstiftning för lokala, operativa behov (t.ex. för kvalitets- eller utbildningsändamål) och i vissa fall för arkivering som bevis på samtycke till direkt marknadsföring och profilering. Kreditkortsinformation registreras inte. Om så krävs enligt gällande lag kommer du att informeras om inspelningen i början av intervjun och du kommer att ha möjlighet att välja bort inspelningen.

2.51 Syftet är att kunna hantera dina förfrågningar till Crateit ApS. Svara på valfritt frågor, bearbeta ev klagomål och supportförfrågningar (inkl. teknisk support) och liknande.

2.52 Den rättsliga grunden för behandlingen är vår "avtalsförpliktelse" samt "rättslig skyldighet" enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen.

3. Mottagare av personuppgifter

3.1 Uppgifter om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kundnummer, order- och fakturanummer samt separata önskemål ang. leverans omfördelas till transportören som ansvarar för att leverera beställda varor till dig.

3.2 Information kan komma att vidarebefordras till externa affärspartners som behandlar informationen för vår räkning. Vi använder externa partners för t.ex.a teknisk drift, förbättringar och frakt, utskick av nyhetsbrev och riktad marknadsföring, inklusive annonsering, och för din utvärdering av vårt företag och våra produkter. Bland annat kan information om ditt namn och din e-postadress komma att vidarebefordras till TrustPilot så att de för våra vägnar kan skicka en inbjudan att utvärdera oss på TrustPilots hemsida. Om du väljer att registrera något blir TrustPilot personuppgiftsansvarig för den information du har lämnat. Dessa tredje parter är databehandlare som agerar enbart enligt våra instruktioner och behandlar data som vi är personuppgiftsansvarig för. Databehandlare får inte använda informationen för andra ändamål än att fullgöra sitt avtal med oss ​​och de är föremål för sekretess.

3.3 Två av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC och Facebook Inc. är baserat i USA. Nödvändiga garantier ang överföring av information till USA sker via databehandlarens certifiering i enlighet med EU-U.sid Privacy Shield, jfr. EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 45.

3.31 En kopia av Google LLCs certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.32 En kopia av Facebook Incs certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

3.4 Vi delar även personuppgifter med vissa företag som är oberoende personuppgiftsansvariga. Att företaget är en oberoende personuppgiftsansvarig gör att det inte är vi som kontrollerar hur den information du lämnat behandlas. Oberoende personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är.

  1. Statliga myndigheter (polis, skatteförvaltning eller andra myndigheter) i den mån vi är skyldiga att göra det enl. gällande lagstiftning, eller vid misstanke om brott.
  2. Företag som erbjuder betallösningar (kortutgivande företag, banker och andra leverantörer av betaltjänster).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är en oberoende personuppgiftsansvarig, gäller det relevanta företagets personuppgiftspolicy och behandling av personuppgifter.

4. Dina rättigheter

4.1 Som personuppgiftsansvarig kommer vi att informera dig om dina rättigheter i syfte att skapa transparens kring hur vi behandlar din information.

4.2 Rätt till åtkomst

4.21 Du har rätt att när som helst be oss om information om t.ex.a vilka uppgifter vi har registrerat om dig, i vilket syfte registreringen har skett, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information som finns samt information om var informationen härrör från.

4.22 Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter om dig som vi behandlar. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter måste du skicka en skriftlig begäran till Crateit ApS, Att: GDPR, Rugaardsvej 276, Odense, 5000 DK. Du kan bli ombedd att bevisa att du är den du säger att du är.

4.3 Rätt till rättelser

4.31 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du får kännedom om att det finns fel i de uppgifter vi har registrerat om dig uppmanar vi dig att skicka ett skriftligt meddelande till oss så att uppgifterna kan rättas.

4.4 Rätt till borttagning

4.41 I vissa fall har du rätt att få alla eller delar av dina personuppgifter borttagna av oss, om du till exempel återkallar ditt samtycke och vi inte har någon laglig grund för att fortsätta behandlingen. I den mån fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t ex för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lagen eller för att rättsliga anspråk ska fastställas, hävdas eller försvaras, kan vi inte uppfylla din önskan att få dina personuppgifter borttagna.

4.5 Rätt att begränsa behandlingen till lagring

4.51 I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till enbart lagring, t ex om du anser att den information vi har om dig och som vi behandlar inte är korrekt.

4.6 Rätt till dataportabilitet

4.61 I vissa fall har du rätt att få personuppgifter som du har gjort tillgängliga för oss levererade i ett strukturerat, vanligt förekommande, maskinläsbart och kompatibelt format och att få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

4.7 Rätt till invändning

4.71 Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter när det gäller direktmarknadsföring, inkl. profileringen som genomförs för att kunna göra direktmarknadsföringen.

4.72 Du har också rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med de lagliga grunderna för behandling som framgår av denna policy. Vi kan dock inte garantera att vi kan uppfylla dina önskemål i alla avseenden. Det kan bero på att vi har en skyldighet att lagra personuppgifter i enlighet med lagen eller till följd av en avtalsförpliktelse gentemot dig.

4.8 Rätt att klaga

4.81 Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till den norska dataskyddsmyndigheten, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Klagomål kan bl.a.a skickas via e-post dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Radering och omlokalisering av personuppgifter

5.1 Vi lagrar endast personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen.

5.2 Information som samlats in om din användning av Crateit.dk, jfr. Punkt 2.1, tas bort senast när du inte har använt Crateit.dk för en period av 24 månader.

5.3 Information som samlas in i samband med att du registrerar dig för vårt nyhetsbrev raderas när du återkallar ditt samtycke till nyhetsbrevet, om vi inte har andra skäl för att behandla informationen.

5.4 Information som samlas in i samband med ditt köp av varor på Crateit.dk, raderas som huvudregel 2 år efter utgången av det kalenderår då köpet ägde rum. Uppgifter kan dock komma att lagras under en längre tid om vi har ett berättigat behov av detta, till exempel om det krävs för att fastställa rättsliga anspråk, göra gällande anspråk eller försvara rättsliga anspråk eller om lagring krävs för att vi ska uppfylla lagkrav. För att uppfylla bokföringslagens krav lagras bokföringsmaterial i 5 år fram till utgången av ett räkenskapsår.

5.5 Du har rätt att begära att dina personuppgifter flyttas (dataportabilitet).

6. Säkerhet

6.1 Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att personuppgifter oavsiktligt eller omotiverat skadas, försvinner, ändras eller försämras, och för att förhindra att obehöriga får kännedom om dem eller deras missbruk.

6.2 Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dem.

7. Kontaktuppgifter

7.1 Vi återförsäljer inte personuppgifter och lämnar inte vidare dina personuppgifter till andra, de registreras endast i vårt kundregister. Du kan när som helst få din information raderad.

7.2 För att du ska kunna ingå avtal med Crateit ApS behöver vi följande information:. Namn. Adress. Telefonnummer. E-postadress

Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att kunna leverera varorna till dig.

Personuppgifterna registreras hos Crateit ApS och lagras i upp till fem år, varefter uppgifterna raderas.

När personuppgifter samlas in via vår webbplats säkerställer vi att det alltid sker genom att ge ditt uttryckliga samtycke, så att du är informerad om exakt vilken information som samlas in och varför.

7.3 Direktören och de anställda i Crateit ApS har tillgång till de uppgifter som registreras om dig.

Den personuppgiftsansvarige i Crateit ApS är: Tonny Kaagaard Olsen

Vi lagrar och överför inte kundinformation krypterad.

Som registrerad hos Crateit ApS har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att ta del av vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen och förfrågningar i samband med detta ska ställas till info@Crateit.dk

7.4 cookies https://www.Crateitdk/ cookies används i syfte att optimera webbplatsen och dess funktionalitet och därmed göra besöket så enkelt som möjligt för dig.

Du kan ta bort cookies från din dator när som helst, se instruktionerna på Webshopcookies och sekretesspolicy.

7.5 Loggstatistik: vi använder en loggstatistik på https://www.Crateitdk/ vilket innebär att ett statistiksystem samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, var de kommer ifrån och var på hemsidan de lämnar osv.

Loggstatistiken används endast i syfte att optimera Crateit ApS webbplats.

8.Konsumentskydd

Läs mer om ditt skydd som konsument när du köper via en PensoPay betalningslösning:https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

8.1 Crateit.dk, Crateit ApS är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via Crateit.dk

8.2 Om du har frågor eller kommentarer om denna personuppgiftspolicy, eller om du vill utnyttja en eller flera av dina rättigheter, som beskrivs under punkt 4, kan du kontakta:

Crateit ApSGDPR

Seebladsgade 2, 5000, Odense C. Tel.: +45 61602772

E-post: info@Crateit.dk

9. Ändringar i personuppgiftspolicyn

9.1 Du hittar alltid den senaste versionen av Crateits personuppgiftspolicy på denna sida.

9.2 Vid avgörande förändringar (t.ex. försiktighetsåtgärder ang personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) får du information om detta via e-post eller på Crateit.dk

10. Versioner

10.2 Detta är version 1 av Crateit ApS personuppgiftspolicy, daterad 01.05-2022